Omgevingswet 7 – Stop pilot Omgevingswet

10 januari 2020

De gemeente Waadhoeke, de provincie Fryslân en het Wetterskip hebben ervoor gekozen om niet verder te gaan met de pilot rond de nieuwe Omgevingswet.

Achtergrond pilot
In juni 2018 startte de Pilot Omgevingswet Noordwest Friesland. De Commerciële Club Noordwest Friesland, de gemeenten Waadhoeke en Harlingen, de provincie Fryslân en het Wetterskip namen hieraan deel. De pilot houdt in dat de overheden in Noordwest Fryslân voor een beperkt aantal projecten deden alsof de Omgevingswet al van toepassing is. Hierdoor werden de innovatieve principes die vastgelegd zijn in de Omgevingswet, zoals het ‘ja, mits principe’ in plaats van het ‘nee, tenzij principe’ en de burgerparticipatie alvast op afgebakende schaal toegepast voor daadwerkelijke projecten. Deze projecten betroffen projecten en initiatieven die niet uitvoerbaar zijn binnen huidig beleid en/of regels. Met de projecten werd gepoogd om ze alsnog uitvoerbaar te maken door te werken in de geest van de Omgevingswet

Voortgang pilot
Na een voortvarende start met diverse projecten binnen de pilot kwamen de eerste uitdagingen aan het licht, onder meer voor samenwerkingen binnen de pilot. Verschillende verwachtingen over de pilot en de toekomst van de pilot leidde ertoe dat Commerciële Club Noordwest Friesland zich terugtrok uit de pilot na de zomer. Vanwege het beperkt aantal projecten in de pilot die zich in haar gemeente bevonden, trok ook de gemeente Harlingen zich terug uit de pilot in oktober. Na deze ontwikkelingen hebben de drie resterende partijen nog bekeken in welke vorm de pilot kan worden voortgezet. Gezamenlijk kwamen ze tot de conclusie dat voortzetting teveel tijd, energie en mankracht zou kosten. De betrokken organisaties richten zich nu op de invoering van de Omgevingswet

Betekenis voor onderzoek van Academie van Franeker en Rijksuniversiteit Groningen
De vraag is wat de betekenis is van deze ontwikkeling voor het onderzoek van Academie van Franeker en Rijksuniversiteit Groningen.

Gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzorgt de Academie van Franeker in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen de wetenschappelijke monitoring van de pilot Omgevingswet Noordwest Friesland. Het onderzoek zou lopen van 1 april 2019 tot 1 april 2021.

Zoals eerder over bericht, zijn eerste stappen in het onderzoek reeds verricht. Op woensdag 13 november 2019 werd het early warning onderzoek naar aanleiding van de verkennende fase van het onderzoek aan alle pilotdeelnemers gepresenteerd. Dit onderzoek was een eerste evaluatie van de pilot. Het doel van het onderzoek is het beschrijven van het functioneren van de pilot, maar tevens is in kaart gebracht wat de knelpunten van de pilot zijn.

Het is nog de vraag hoe het vervolg van het onderzoek vorm zal krijgen. Nadere berichtgeving volgt dan ook.

Vragen, suggesties en verzoeken ten aanzien van dit project zijn van harte welkom op info@academiefraneker.nl