Verzilting


Franeker ligt middenin een gebied waar de verzilting van landbouwgrond aan de orde van de dag is. Door veel organisaties en bedrijven wordt nagedacht over de gevolgen van (wereldwijde) verzilting van kustgebieden. Een wetenschappelijk onderzoekscentrum voor verzilting en ontzilting is er echter nog niet. De Academie van Franeker wil dit onderzoekscentrum zijn.

 

De zeespiegel stijgt. Wereldwijd. Dat geeft grote veiligheidsproblemen. Maar er is ook nog een heel ander gevolg: verzilting. De stijging van de zeespiegel leidt tot een steeds hogere druk van het zoute zeewater op de kustgebieden. Niet alleen door overstromingen, maar ook door zout kwelwater dat vanuit de bodem opstijgt. Miljoenen hectares vruchtbare landbouwgrond zijn al verloren gegaan, vooral in landen als Bangladesh, met een delta die heel gevoelig is voor overstromingen. Daar vindt een enorme migratie plaats van boeren die door het zout van hun akkers worden verdreven.

 

Ook in de bodem onder de altijd zo vruchtbare akkers achter de Nederlandse zeedijken treedt verzilting op. Op de klassieke manier wordt het zout door de waterschappen bestreden door te ‘spoelen’ met zoet water uit bijvoorbeeld het IJsselmeer. Inmiddels is echter duidelijk dat de grenzen van deze aanpak worden bereikt. Ook in Nederland zullen we blijvend te maken krijgen met hogere zoutgehaltes in de bodem onder de akkers.

 

De Academie van Franeker heeft zich ten doel gesteld om een wetenschappelijk onderzoekscentrum voor verzilting van de grond te tillen. In nauwe samenwerking met de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarmee wil de Academie een bijdrage leveren aan een duurzame omgang met de stijgende zeespiegel en de klimaatverandering. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een onderzoeksprogramma, waarbij gedacht wordt aan onderzoek naar zouttolerante gewassen, naar de sociale en economische gevolgen van verzilting en naar passend watermanagement. De Academie zet in op maatschappelijk relevant onderzoek op een hoog wetenschappelijk niveau, conform de lijn die door de Campus Fryslân in Leeuwarden is ingezet. Naast wetenschappelijke artikelen, onderzoeksrapporten en dissertaties wil de Academie beleidsadviezen voor overheden, agrarische sector, bedrijven en maatschappelijk middenveld in binnen- en buitenland opstellen.

 

We zijn op zoek naar ideeën en naar partners voor ons onderzoeksprogramma. Belangstelling? Neem dan contact op met ons op via het contactformulier onder contact