GGZ Friesland


Nadat in 1843 de Academie van Franeker definitief werd gesloten, besloot het provinciebestuur in 1848 (bij wijze van compensatie?) om in de vrijgekomen gebouwen krankzinnigen onder te brengen, zoals de omschrijving van geesteszieken in die tijd luidde. Ruim anderhalve eeuw was er een psychiatrisch ziekenhuis in Franeker. Van academiestad naar gekkenhuis, zo heette het nog lang in de volksmond. Na 2000 ging ook deze instelling grotendeels voor de stad verloren als gevolg van de decentralisatie van de geestelijke gezondheidszorg.

Dit neemt niet weg dat Franeker de bakermat van de Friese geestelijke gezondheidszorg blijft. Een stuk geschiedenis waarvan ook binnen de GGZ Friesland het belang wordt onderkend en waarmee men de toekomst in wil. Als organisatie heeft GGZ Friesland dan ook besloten om zich aan te sluiten bij de Academie en de verdere ontwikkeling ervan. Zo worden er lezingen georganiseerd en colleges gegeven op het terrein van de psychiatrie en klinische psychologie. Onderzoeksresultaten die voor een breder publiek relevant worden gepresenteerd en er zal vanuit de Academie een bijdrage geleverd worden aan de deskundigheidsbevordering van studenten en professionals uit de regio.