Omgevingswet


Van de site van de Commerciële Club Noordwest-Friesland:

“In 2017 hebben ondernemers, raadsleden en gemeentebestuurders in vier gemeenten in Noordwest-Friesland het initiatief genomen om tot een vereenvoudiging van regels en procedures in het ruimtelijk domein te komen. Dit om de vitaliteit van de regio te behouden en te versterken, en de regio te ondersteunen bij de belangrijke uitdagingen zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en bodemdaling, de circulaire economie, biodiversiteitsvergroting, demografische ontwikkelingen en het op peil houden van lokale voorzieningen.

De regionale alliantie heeft bij het ministerie van BZK een welwillend oor gevonden en op 23 maart 2018 is door alle betrokken lokale, regionale en landelijke partijen de Pilot Omgevingswet Noordwest-Friesland bekrachtigd. Het pilotexperiment heeft als doel om gedurende een afgebakende periode procedures te vereenvoudigen en te versnellen, en regels flexibeler toe te passen, waarbij steeds de opgave, en niet de regel, centraal wordt gesteld. Deze aanpak houdt in dat de innovatieve principes die vastgelegd worden in de Omgevingswet (geplande inwerkintreding 01- 01-2021) nu alvast op afgebakende schaal worden toegepast. Het voordeel voor de regio Noordwest- Friesland is dat er nu al meer mogelijk gemaakt wordt, het voordeel voor de rest van Nederland is dat de bevindingen uit de pilot verbeteringen in processen rondom de implementatie van de Omgevingswet zullen opleveren. Daarnaast zal de nieuwe aanpak naar verwachting aanzienlijke kostenbesparingen voor overheden en ondernemers opleveren.”

De Academie van Franeker is vanaf dag 1 bij de pilot betrokken geweest. Het project wordt gemonitord, er worden case studies geschreven en er komt een rapport dat door andere regio’s in Nederland gebruikt kan worden wanneer de Omgevingswet definitief landelijk wordt ingevoerd.

Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door de Academie van Franeker met wetenschappelijk onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en Campus Fryslân. Het onderzoek zal worden verricht door Prof.dr. H.B. Winter, Prof.mr.dr. K.J. de Graaf en mr.dr. H.D. Tolsma vanuit Rijksuniversiteit Groningen en mr. A. Outhuijse van Rijksuniversiteit Groningen en Academie van Franeker. Prof.dr. C.F. van den Berg van Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen en dr. Harry Daemen, vrijwilliger bij de Academie van Franeker en voorheen werkzaam bij vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam, vervullen bij het onderzoek een adviserende rol.

 

Vragen, suggesties en verzoeken ten aanzien van dit project zijn van harte welkom op info@academiefraneker.nl