Omgevingswet 6 – Presentatie rapport verkennende fase onderzoek

10 januari 2020

Op woensdag 13 november 2019 werd het early warning onderzoek naar aanleiding van de verkennende fase van het onderzoek aan alle pilotdeelnemers gepresenteerd.

Achtergrond onderzoek
Op verzoek van de ondernemers van de CCNWF en gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzorgt de Academie van Franeker in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen de wetenschappelijke monitoring van de pilot Omgevingswet Noordwest Friesland. In dit praktijkproject werken de betrokken overheden voor een beperkt aantal projecten alsof de Omgevingswet al van toepassing is. Het onderzoek loopt van 1 april 2019 tot 1 april 2021.

Inhoud
Het gepresenteerde onderzoek is een eerste evaluatie van de pilot. Het doel van het onderzoek was het beschrijven van het functioneren van de pilot, maar tevens is in kaart gebracht wat de knelpunten van de pilot zijn. De onderzoeksvraag luidt:

“Welke beweegredenen en verwachtingen hadden de betrokkenen bij de Pilot Omgevingswet Noordwest-Fryslân, hoe functioneert de pilot, welke knelpunten doen zich voor en wat zijn de hieruit te trekken lessen?”

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, is gebruik gemaakt van literatuur- en documentstudie, een enquête, oriënterende en verdiepende interviews met de belangrijkste pilotdeelnemers, en een observatie.

Uit de onderzoeksbevindingen komen drie duidelijke knelpunten naar voren op het gebied van verwachtingsmanagement, communicatie en cultuuromslag. Initiatiefnemers en de betrokken overheden hebben uiteenlopende verwachtingen over het project en de onderlinge communicatie verdient verbetering. Voor het werken conform de pilot is een cultuuromslag nodig. In de praktijk wordt regelmatig gehandeld van uit oude werk- en denkwijzen.

Vervolg onderzoek
Dit rapport sluit de verkennende fase van het onderzoek af. Het betreft echter slechts de beginfase van het onderzoek. Het onderzoek loopt van 1 april 2019 tot 1 april 2021.

Met dit onderzoek is een goede basis gelegd voor het meer uitgebreide vervolgonderzoek van de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en de Academie van Franeker.

Vragen, suggesties en verzoeken ten aanzien van dit project zijn van harte welkom op info@academiefraneker.nl