Opening Academisch Jaar en College Verzilting en teelt – gaat dat samen?

  • 04 september 2019
  • 20:30 uur
Martinikerk
Breedeplaats 2
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Opening Academisch Jaar

Verzilting en teelt – gaat dat samen?

Opening academisch jaar door wethouder Caroline de Pee met aansluitend
het college door Theo Elzenga, Hoogleraar Ecofysiologie van Planten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Verzilting is geen ‘modern’ probleem. Van het Babylonische rijk wordt als één van de redenen voor verval een vergaand verziltingsprobleem in de landbouw genoemd. De oorzaak van van dat probleem is nog steeds dezelfde: irrigatie en waterbeheer dat onvoldoende rekening houdt met de mogelijke ophoping of omhoog komen van zout in de teeltlaag.
Alhoewel er planten zijn die prima zijn aangepast aan zoute omstandigheden, denk aan de planten op de kwelders die bestand zijn tegen zoutgehaltes die hoger kunnen liggen dan die in zeewater, zijn de meeste planten zijn gevoelig voor zout. Zout is voor die planten een dubbel probleem: het is toxisch en het veroorzaakt ‘fysiologische droogte’ (het maakt de opname van water uit de bodem moeilijker).
Een zout-tolerante plant moet voor beide problemen een oplossing hebben. Recent onderzoek laat zien dat de tolerantie voor zout een complexe eigenschap is. Verschillende planten hebben verschillende strategieën en elke strategie bestaat uit een combinatie van verschillende onderdelen. Sommige kwelderplanten hebben een zo ingenieuze en complexe, maar ook erg specialistische, manier om om te gaan met zout, dat het niet realistisch is dat dit een voorbeeld zou kunnen zijn voor veredeling van een landbouwgewas. Maar andere hebben vrij simpele aanpassingen die mogelijk een doel zou kunnen zijn voor veredeling. In de lezing zal worden
ingegaan op de verschillende zout-tolerantie mechanismen. En zullen mogelijkheden en onmogelijkheden van toepassing in veredeling van verschillende strategieën die we aantreffen bij van nature zout-tolerante plantensoorten worden besproken.

Theo Elzenga, Hoogleraar Ecofysiologie van Planten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 4 september 2019 start om 20.30 uur in de Martinikerk, Breedeplaats 2 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn (na aanmelding) een half uur voort aanvang van het college verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door een mail te sturen onder vermelding van uw naam, het aantal personen waarmee u komt en het college waarom het gaat naar info@academiefraneker.nl