Collegereeks | Leauwe yn Fryslân

  • 20 januari 2020
  • 20:00 - 21:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Januari – maart 2020                Inschrijving is gesloten.

Dr. A.M.J. Riemersma, dr. L.H. Westra, drs. H.T. Wagenaar, drs. T. Hibma

Vanuit de ‘Stifting Krúspunt – Frysk Oekumenysk Platfoarm’ is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met een cursus voor theologen over geloven en theologie in de Friese context.
In samenwerking met de Franeker Academie wordt nu een lezingenserie met dezelfde thematiek aangeboden voor een breed publiek van geïnteresseerden.
Wat heeft het christelijk geloof betekend voor Fryslân, en andersom? Wat is de interactie tussen taal, landschap en geschiedenis enerzijds en kerk, geloof en spiritualiteit anderzijds?
Na twee inleidende colleges worden deze vragen vanuit vier verschillende invalshoeken behandeld: historisch, taalkundig, bijbels en praktisch.
Elk college bestaat uit een hoorcollege van 20.00 tot 20.45 uur; na een korte pauze is er ruimte voor vragen en discussie.
De lezingen worden in het Fries gehouden. Vragen en discussie kunnen in meerdere talen plaatsvinden. Enige kennis met betrekking tot kerk en christendom strekt tot aanbeveling.

Klikt u hier voor verdere informatie.