Collegereeks | Leauwe yn Fryslân

  • 20 januari 2020
  • 20:00 uur - 21:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

——— U kunt niet meer aanmelden voor de collegereeks. De cursus is vol. ———

 

Collegereeks ‘Leauwe yn Fryslân’

Januari – maart 2020

Dr. A.M.J. Riemersma, dr. L.H. Westra, drs. H.T. Wagenaar, drs. T. Hibma

Vanuit de ‘Stifting Krúspunt – Frysk Oekumenysk Platfoarm’ is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met een cursus voor theologen over geloven en theologie in de Friese context. In samenwerking met de Franeker Academie wordt nu een lezingenserie met dezelfde thematiek aangeboden voor een breed publiek van geïnteresseerden.
Wat heeft het christelijk geloof betekend voor Fryslân, en andersom? Wat is de interactie tussen taal, landschap en geschiedenis enerzijds en kerk, geloof en spiritualiteit anderzijds?
Na twee inleidende colleges worden deze vragen vanuit vier verschillende invalshoeken behandeld:
historisch, taalkundig, bijbels en praktisch.
Elk college bestaat uit een hoorcollege van 20.00 tot 20.45 uur; na een korte pauze is er ruimte voor vragen en discussie.
De lezingen worden in het Fries gehouden. Vragen en discussie kunnen in meerdere talen plaatsvinden. Enige kennis met betrekking tot kerk en christendom strekt tot aanbeveling.

Colleges

1. Taal van het hart
20 januari 2020, dr. A.M.J. Riemersma
De taal in de religie raakt aan wat mensen wezenlijk ter harte gaat. Met een citaat van Titus Brandsma:
‘Men kin jin safolle better uterje en útsprekke yn de taal fan it hert.’
Toch kent de relatie tussen het kerkelijk leven en de Friese taal vanaf de Reformatie een weerbarstige geschiedenis. Hoe kreeg en krijgt het denken over de taal van de religie vorm in de Friese context? Wat is er allemaal gedaan aan het opbouwen van een eigen infrastructuur op dat gebied, bijv. in de vorm van bijbelvertalingen en liedboeken?

Dr. A.M.J. Riemersma is emeritus lector Frysk en Meartaligens aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden.

2. Het verhaal van het christendom in Fryslân
3 februari 2020, dr. L.H. Westra
Hoe ziet de Friese kerkgeschiedenis er eigenlijk uit? Waar komen al die kerken en bewegingen vandaan? Dit college neemt u in vogelvlucht mee naar meer dan 1000 jaar kerken en kloosters, afsplitsingen en vernieuwingsbewegingen, oude en nieuwe spiritualiteit. Steeds blijkt, dat Fryslân enerzijds volop deelneemt aan de grote internationale bewegingen, en anderzijds daarin vaak een eigen weg gaat.

Dr. L.H. Westra was postdoc-onderzoeker op het gebied van het vroege christendom en universitair docent Nieuwe Testament in Groningen; op dit moment is hij gastonderzoeker bij Tresoar en Fryske Akademy.

3. Bonifatius in Fryslân
17 februari, drs. H.T. Wagenaar
Vroeger leerden alle kinderen in Nederland: 754 – Bonifatius bij Dokkum vermoord. In deze tijd spreekt de clash tussen heidendom en christendom opnieuw tot de verbeelding, getuige de film Redbad van Klaas de Jong. Wat was er precies aan de hand? Is Bonifatius echt vermoord? Wat waren zijn drijfveren om op hoge leeftijd nog naar het noorden van Fryslân te komen? En wat heeft zijn komst voor Fryslân en de rest van de noordelijke Nederlanden betekend?

Drs. H.T. Wagenaar was universitair docent Missiologie in Groningen en docent Systematische en Afrikaanse Theologie aan het Presbyterian Theological Seminary te Kumba in Kameroen; nu is hij predikant-pionier van de Prot. Gem. Westerwert en de pioniersplek Nijkleaster te Jorwert.

4. ‘It bêste lân fan d’ ierde’
2 maart, dr. L.H. Westra
Vaak zien we het landschap als een gegeven van de natuur, en taal als een code die mensen tamelijk willekeurig gebruiken. Toch lijkt het erop, dat er samenhang tussen die twee bestaat. Taal maakt niet alleen uit hoe je iets beschrijft, maar ook hoe je het beleeft. En het landschap vormt niet alleen je uiterlijke, maar ook je innerlijke horizon. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de taal van het geloof. Wat betekent schepping precies in Fryslân?

5. Babel en Pinksteren
16 maart, drs. H.T. Wagenaar
Als het in de communicatie helemaal fout gaat, noemen we dat een ‘Babylonische spraakverwarring’. Pinksteren geldt in de kerk juist als het begin van de eenheid van alle mensen. Maar wat staat er precies in die bijbelverhalen? Was ‘Babel’ echt een straf? En heft Pinksteren alle verscheidenheid inderdaad op?

6. Sporen van God: dagelijks leven en geleefde identiteit
30 maart, drs. T. Hibma
Steeds meer zien theologen het belang van de eigen identiteit en de eigen omgeving voor geloof en spiritualiteit. Maar hoe doe je dat? In dit laatste college gaat het over de inbreng van binnen en van buiten op het begrip ‘identiteit’. Illustratief hiervoor zijn twee vrouwen: de bekende Anna Maria van Schurman, die in Franeker heeft gewoond, en de veel minder bekende Wobbelke Piersdochter.

Drs. T. Hibma is docent en coördinator van de opleiding Geestelijke Begeleiding van PThU/Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

Inschrijving is gesloten.