Programma Trinus Riemersmadei


In dei mei Trinus Riemersma

Teater Koornbeurs
Entree deiprogramma €7,50
jûnsprogramma €10 euro
kombykaart €15
skoalbern en studinten fergees op fertoan fan ID)

Programma 22 oktober 2022 
stân 1 july 2022; lytse feroaringen binne mooglik

10.30 – 11.00 Ynrin mei kofje en tee

11.00 Wolkom

11.10 Koarte wurdearing fan Riemersma as skriuwer troch Babs Gezelle Meerburg

11.30 Oanbieding biografy Riemersma troch Doeke Sijens

11.45 Oanbieding De reade boarre troch Jetske Bilker oan de Kommisaris fan de Kening, drs. Arno Brok

12.00 Film Omrop Fryslân oer Riemersma

12.30 Skoft + Riemersmakuier troch Frjentsjer mei stêdsgidsen

Ruilbeurs boeken Riemersma yn Koornbeurs

14.00 – 17.00 Meardere praatgroepkes (fan likernôch 10 pers.) op meardere plakken (Bibliotheek, Koornbeurs, Botniastins) oer wurk Riemersma, 45 min. per boek:
Fabryk
Minskrotten – Rotminsken
De mon sûnder gesicht (detective, spilet yn Frjentsjer)
De reade bwarre
Nei de klap
Petearlieders û.o. Babs Gezelle Meerburg, Jetske Bilker, Rolf Bremmer, Meindert Reitsma, Gerbrich de Jong, Goffe Jensma

17.00 Riemersmakuier troch Frjentsjer mei stêdsgidsen + skoft

​Ruilbeurs boeken Riemersma yn Koornbeurs

Stamppotbuffet yn Koornbeurs

20.00  In jûn mei Trinus Riemersmajûn yn Koornbeurs
(Fleurich & Feestlik)

​= Presintaasje Inge Heslinga

​= Flashmob: NHL Stenden

​= deklamaasje gedichten learlingen CSG Anna Maria van Schurman

= ‘libbene kollums’ û.o.:
Liuwe Westra oer prof. Tony Feitsma en Riemersma
Akke Gerlsma oer Riemersma en frou(ûn)freonlikens
Doeke Sijens oer Riermersma as kollumnist

= Sigrid Kingma, dichter fan Fryslân: dichtsje op Trinus Riemersma

= Lieten fan en oer Riemersma: combo Hein Jaap Hilarides

​= Ienakter “De skriuwer foar it doarpsbelang”: Rederikerskeamer Demosthenes Dronryp​

21.45 ​Sûpke en hapke nei ôfrin

De hiele dei oant fiif oere kin de útstalling oer Riemersma yn De Bibliotheek besocht wurde. It Martena Museum hat in hoeke mei seis portretten fan Riemersma útstald, û.o. fan Sjoerd de Vries en Klaas Koopmans.

Kaartjes kinne besteld wurde by de Koornbeurs:
http://www.theaterdekoornbeurs.nl/theater