Petearlieders by boekebesprekken Riemersmadei 22 oktober Frjentsjer

 

1.Babs Gezelle Meerburg: Fabryk (1964; debút. GJ-priis 1965; 7e printinge 2014). Ek beskikber as e-boek.

2. Goffe Jensma: Minskrotten – Rotminsken (1966; 4e printinge 2008). Ek beskikber as e-boek. Nederlandse vertaling: De verwoesting van Leeuwarden (1968). 

3. Jetske Bilkert: De reade bwarre (1993; GJ-priis 1995; 3e printinge 2010). Ek beskikber as e-boek en lústerboek.

4. Akke Gerlsma: Nei de klap (1999; 2e printinge 2014). Ek beskikber as e-boek. Ned. vert. Na de klap (2001).

5. Rolf Bremmer:  De mon sûnder gesicht (1973; detective, spilet yn Frjentsjer).

 

14.00-14.45  

Groep 1 en 2: De Bibliotheek, Martiniplantsoen

Groep 3, 4 en 5: Botniastins, Breedeplaats

15.15-16.00

Groep 1 en 2: De Bibliotheek, Martiniplantsoen

Groep 3, 4 en 5: Botniastins, Breedeplaats

 

Foarkar foar tiid en groep opjaan foar 20 oktober oan: r.h.bremmer@hum.leidenuniv.nl

Wy nimme dan kontakt mei jo op oer de yndieling.

Foar mear ynformaasje oer de Riemersmadei, sjoch

pastedGraphic.png

of

https://www.theaterdekoornbeurs.nl/voorstelling/1829/Titel/2901