Bibliotheek van de Academie van Franeker

Ynterfryske dikekaart

VI-d Fryslân

Ynterfryske dikekaart Hoarne – Ljouwert – Grins – Lear – Auerk – Hüsum. Map Skaal 1 : 300.000. Oplage 1.000.

Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Ried fan de Fryske Beweging
Jaar van uitgave:
2011
Taal:
Fries
Categorie:
Trefwoord: