Bibliotheek van de Academie van Franeker

Wêrom’t Johannes Gele Debreceni yn 1661 by nacht en ûntiid Frjentsjer ferlitte moast

VI-a Fryske Akademy

It Beaken Jiergong 77 2015 nûmer3/4 side 107-123.

Prof.dr. Ferenc Postma is kerkhistoricus en buitengewoon hoogleraar aan de Károli Cáspär Universiteit in Boedapest. Hij is gepromoveerd in 1995 in Boedapest op de academische publicaties van Hongaarse studenten aan de Franeker Universiteit.

Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2015
Aantal pagina's:
179
Taal:
Fries