Bibliotheek van de Academie van Franeker

Taalsoarch helpt, taalbelied docht fertuten

VI-a Fryske Akademy

It Beaken. Jiergong 70, 2008, nûmer 1-2.

Temanûmer Kultuer en kultueroerdracht.

Alex Riemersma, berne 1953, studearre Nederlânsk en Frysk oan ‘e Ryksuniversiteit Grins. Yn 1994 promovearre er te Tilboarch op in taaldidaktysk ûnderwerp. Riemersma is ferbûn oan ‘e Fryske Akademy as adviseur by it opsetten en útbouwen fan Mercator. Hy is ek fice-president fan it European Bureau for Lesser Used Languages.

Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2008
Aantal pagina's:
224
Taal:
Fries