Bibliotheek van de Academie van Franeker

Spoaren fan it Frysk en de Friezen yn Noard-Hollân

VI-a Fryske Akademy

It Beaken. Jiergong 74, 2012, nûmer 1/2, side 123-150.

“It giet oan!” Friese leenwoorden in het Nederlands.

Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2012
Aantal pagina's:
208
Taal:
Fries