Bibliotheek van de Academie van Franeker

Petreius Tiara (1514-1586), humanist yn it skaad

VI-a Fryske Akademy

It Beaken jiergong 81, 2019, nûmer 3/4.

Sûnt 1938, it jier dat de Fryske Akademy te Ljouwert oprjochte waard, hat it ynstitút dit multydissiplinêr wittenskiplik tydskrift It Beaken útjûn. Dit is it lêste nûmer.

  • Steven Surdèl en Henk Nellen: Petreius Tiara (Workum 1514 – Franeker 1586), humanist in de schaduw.
  • Abe de Vries: In drystmoedige Amos yn Sint Jabik. It Skriuwerskip fan Wopke Jakobs de Jong.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2019
Aantal pagina's:
179
Taal:
Fries