Bibliotheek van de Academie van Franeker

Oer alles! Skiednis en ûntjouwing fan it Frysk damjen

VI-c Fryslân

In soad tinksporters achtsje de Fryske fariant fan it damjen, mei syn slaan oer alles, folle dreger te spyljen as de Hollânske. Ynfrormatyf boek mei yllustraasjes en mei as boarne de notulen fan damferienings en fan it Dambûn Frysk Spul (oprjochte yn 1932).

Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2004
Aantal pagina's:
297
Taal:
Fries
ISBN:
906171947X
Trefwoord: