Bibliotheek van de Academie van Franeker

Liudger, apostel fan ‘e Friezen?

VI-a Fryske Akademy

It Beaken. Jiergong 73, 2011, nûmer 3/4 side 89-102.

  • Hinne Wagenaar: Liudger, apostel fan de Friezen?
  • Jarich Hoekstra: In bytsje oer gâns. In lytse bydrage ta de stúdzje fan it Fryske kwantifiseardersysteem.

Hinne Wagenaar studearre Teology oan ‘e Ryksuniversiteit Grins en oan it Union Theological Seminary te New York City. Yn ‘e simmer fan 2012 waard Wagenaar ‘pionierpredikant’ foar Missionair Werk fan de Protestantse Kerk Nederland, de Stifting Nijkleaster en de Protestantse gemeente Westerwert te Jorwert.

Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2011
Aantal pagina's:
200
Taal:
Fries