Bibliotheek van de Academie van Franeker

Lânnammen út Barradiels ferline

VI-d Waadhoeke

Tekst Herrie Otto Veldman, foto’s P. Bergsma.

De âldheidkundige feriening Barradiel hat miend dat nei de ruilferkaveling de âlde lânnammen foar ús neiteam bewarre bliuwe moatte. Se wurde no net mear brûkt en de kâns is grut dat se oars foargoed wei wurde. [foarwurd]

Plaats van uitgave:
Sexbierum
Uitgever:
Oudheidkundige Vereniging Barradeel
Jaar van uitgave:
1997
Aantal pagina's:
69
Taal:
Fries
ISBN:
9090110534