Bibliotheek van de Academie van Franeker

Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomiingen in de provincie Vriesland

VI-d Fryslân

Voorgevallen in sprokkelmaand MDCCCXXV, met eene beschrijving van derzelver gevolgen voor dat gewest. Door Jacob van Leeuwen, griffier van de Regtbank van Koophandel te Leeuwarden. Met gravure, naamlijst van intekenaren, tabellen en kaarten. Op titelpagina vermelding.: Uitgegeven ten voordeele der ongelukkigen.

Met als inleiding het Verhaal van al de Watervloeden en Overstroomingen, welke in Vriesland hebben plaats gehad. Nadat Vriesland in Sprokkelmaand 1825 mede door den Stormvloed was getroffen, waren de Ingezetenen der stad Leeuwarden volijverig bezig, om met geld en goed hunne ongelukkige Landgenooten bij te staan, en door algemeene hulp den algemeenen nood te verzachten.

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
G.T.N. Suringar
Jaar van uitgave:
1826
Aantal pagina's:
290
Taal:
Nederlands