Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 1986

VI-d Fryslân
  • Vries, A. de: Beppe Vroukje har foarâlden.
  • Bekkema, K.J.: Foar- en neiteam fan Heyn Botes.
  • Hoff, L.H.M. van der: Kwartierstaat Van der Hoff.
  • Muizelaar, O.: Kertiersteat fan Douwe S. Muizelaar.
  • Meer, D.J. van der: De Fryske ôfstamming fan myn fiere efternicht Jane Fonda.
  • Visser, J.: Friezen yn it leger fan Napoleon.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1986
Taal:
Fries