Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 1985

VI-d Fryslân
  • Rollema, E.J.: Rollema.
  • Ley, R. van der: Haersma fan Eastermar.
  • Haagsma, J.: De de Way’s, kosters fan de Martinitsjerke.
  • Tjaardstra, J.: De Tjaarda’s uit Weidum.
  • Vermeulen, D.: Namen van eilanders, voorkomende in de trouwregisters op de vaste wal (Doniawerstal, Gaasterland, Haskerland, Idaarderadeel, Lemsterland en Menaldumadeel).
  • Visser, J.: Friezen yn it leger fan Napoleon.
  • Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen en steden, voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nrs. 20 en 21 van het Hof van Friesland.
  • Wapenregistraasje.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1985
Taal:
Fries