Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 1984

VI-d Fryslân
  • Vries, A. de, e.o.: It Pier en Sipcke Hoytes-folk.
  • Meesters, G.L.: Roorda II.
  • Walsweer, H.: Broersma, 16e eeuwse genealogie en huwelijksaanzoek in briefvorm.
  • Vermeulen, D.: Namen van eilanders, voorkomende in de trouwregisters op de vaste wal (Franeker, Franekeradeel, IJlst, Kollumerland, Nieuw Kruisland, Leeuwarderadeel, Sloten en Sneek).
  • Visser, J.: Friezen yn it leger fan Napoleon.
  • Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen, voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nrs. 18 en 19 van het Hof van Friesland.
  • Wapenregistraasje.
  • De doarpswapens en -flaggen fan de doarpen fan Tytsjerksteradiel.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1984
Taal:
Fries