Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 1981

VI-d Fryslân
  • Zeinstra, H.A.: De familie Hollander van Herbayum.
  • Wapenregistraasje: (Duim, Hoitinga, Ringnalda, Smorenburg).
  • Roorda, P.: Roorda.
  • Brouwers, Y.: Decken Tietesoan.
  • Terpstra, K.: Tadama/Tadema (Burum-Oostrum-Dokkum).
  • Belonje, J.: Twee wapens van de Friese adellijke Van Loo’s.
  • Vermeulen, D.: Namen van eilanders, voorkomend in de trouwregisters op de vaste wal (Hindeloopen, Oostdongeradeel, Westdongeradeel, Wonseradeel).
  • Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen, voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nrs. 11, 12 en 13 (1612-1642) van het Hof van Friesland.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1981
Taal:
Fries