Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 1970

VI-d Fryslân
 • Tamminga, D.A.: In apart slach fryske flaeinammen.
 • Slooten, H.G. van: Overpeinzingen bij een kwartierstaat (Corée).
 • Visser, J.: Kwartierstaat van August Corée.
 • Dull tot Backenhagen, A.B.: Wapen en vlag van Wymbritseradeel.
 • Visser, J.: Wapenregistraesje (Cnossen en Bokma de Boer).
 • Hoeve, S. ten: It doarpswapen fan Nijlân.
 • Meer, D.J. van der: Oldehuys en Nyehuys to Bears.
 • Beintema van Peima.
 • Visser, J.: Uttreksel út de genealogy Hermana fan Suffridus Petrus (1624).
 • Visser, J.: Famylje-oantekeningen Haerda 1526-1558.
 • Bokma de Boer, W.J.: Genealogie Bokma de Boer.
 • Meer, D.J. van der: Herema en Siccama state to Leons.
 • Crane, J.W. de: Langlevendheid in één gezin (Weijdema).
 • Vries, D. de: Genealogie Alma.
 • Meer, D.J. van der: Lijst van testamenten voorkomende in band DDD nr. 1 van het Hof Provinciaal.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1970
Taal:
Fries