Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 1953

VI-d Fryslân
  • J.G.A. Fontein: Genealogie van het geslacht Fontein, Matak Fontein en Van Dalsen Fontein.
  • J.W. Dykstra: Libbensbeskriuwing fan Waling Dykstra.
  • R.S. Roarda: Kertiersteat fan Waling Dykstra.
  • Ir. Ch.C. v.d. Vlis: De Gardes d’Honneur van Friesland,
  • A.F. Koopmans: Ta de neitins oan in dûmnyspear út de sawntjinde ieu.
  • A.P. Oosterhof: Genealogie Antonides.
  • R.S. Roarda: Hwer kin men testaminten fine?
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1953
Taal:
Fries