Bibliotheek van de Academie van Franeker

Fryske plaknammen

VI-d Fryslân

Deel X, XII, XIV, XV, XVI en register op deel I – VIII Publikaasjes fan it Tonponymysk / Nammekundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy.

Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1957
Aantal pagina's:
128
Taal:
Fries