Bibliotheek van de Academie van Franeker

Famke yn Frjentsjer

VI-b Franeker

As mem ferstjert, moat Hyke Sophia Kuperus (1897) nei it weeshûs, heit kin net foar har soargje. En dêr bloeit se hielendal op, it wurdt de moaiste tiid fan har libben. By in faar en in moer dy’t noed steane fan in feilich nêst, kin se einliken in fleurich en ûndogensk bern wêze.

Plaats van uitgave:
Franeker
Uitgever:
Utjouwerij Venus
Jaar van uitgave:
2003
Aantal pagina's:
94
Taal:
Fries