Bibliotheek van de Academie van Franeker

Der dy namma fan heten is : It komôf fan plaknammen

VI-e

Yn Fryslân tilt it op fan doarpen, en der binne ek noch alve stêden. Efter de namme fan elk fan dy delsettingen sit in ferhaal. Wêrom hawwe de minsken harren wenplak neamd sa’t it hyt?

In hiel soad plaknammen binne foar it earst oerlevere yn it twadde part fan de midsiuwen, mar der is net by skreaun wat de eftergrûn fan dy nammen is. Mei kennis fan it Frysk en oare talen kin fan gâns fan dy nammen dochs hiel wat fan it komôf sein wurde. Yn dit boek wurde yn goed fjouwerhûndert koarte haadstikjes de nammen fan alle offisjele Fryske delsettingen beskreaun.

Plaats van uitgave:
De Gordyk
Uitgever:
Bornmeer
Jaar van uitgave:
2022
Aantal pagina's:
432
Taal:
Fries
ISBN:
9789056159448