Bibliotheek van de Academie van Franeker

Deiboek Menaam 1944-45

VI-d Waadhoeke

It Deiboek Menaam waard yn 1944 en 1945 yn it Frysk skreaun troch de doe sechtjinjierrige Ak Wassenaar, dy’t op in pleats √Ľnder Menaam wenne. It boek jout in byld fan hoe’t in famke de oarloch belibbe. Tekene troch Klaas Wassenaar.

Plaats van uitgave:
Frjentsjer
Uitgever:
Uitgeverij Van Wijnen
Jaar van uitgave:
1990
Aantal pagina's:
147
Taal:
Frysk
ISBN:
9051940394