Bibliotheek van de Academie van Franeker

De ware Christelyke religie onderzocht en nagespoort uit Matth. V

X-d

Hermanus Venema, hoog-leeraar in de H. Godgeleertheit en Kerkelyke Geschiedenissen, als mede Akademie Prediker, op Vrieslands Universiteit te Franeker.

Opdracht. Aan myne zeer waarde en tederbeminde huisvrouwe Anna Sofia Sixti, en zeer ge-eerde en geliefde kinderen, zo schoonzoon en stiefdochter, Josef Gockinga lands schryver der beide oldampten in de provincie van Groningen en ommelanden, en Campegia Wilhelmina Vitringa dochter van wylen den hooggel. heer Campegius Vitringa, den zoon, echte-lieden, als eigene dochters Margarita Maria Venema en Johanna Venema, worden deze redevoeringen ter gedachtenisse van myne hartelyke liefde en zucht tot haar waarachtig welzyn, als mede tot hare gedurige overdenking, om in het Christelyke Gelove en de Hope des Eeuwigen Levens bevestigt te mogen worden, en in ware Godtvrugt en Deugt toetenemen tot bevorderinge van hare gelukzaligheit en vrede, met hartelyke vermaning daar toe, en ootmoedige bede tot den Here, opgedragen en aanbevolen.

Op schutblad: Dirk Bruins Slot te Hoogeveen den 1 junij 1889.

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
Abraham Ferwerda
Jaar van uitgave:
1753
Aantal pagina's:
735
Taal:
Nederlands