Bibliotheek van de Academie van Franeker

De Admiraliteit yn Fryslân en Harns

VI-a Fryske Akademy

It Beaken. Jiergong 77, 2015, nûmer 1/2.

  • Edda Frankot: De ‘Ordinancie van Staveren’ en het Hanzeatisch zeerecht.
  • Job Weststrate: Aan de rand van Hanze en Holland. De positie van Westerlauwers Friesland in de laatmiddeleeuwse handelsnetwerken rond de Noordzee.
  • D.J.A. Roodhuyzen-Van Breda Vriesman: De Admiraliteit in Friesland en Harlingen.
  • Clé Lesger: Harlingen en Amsterdam, havenfuncties in het Zuiderzeegebied omstreeks het midden van de zeventiende eeuw.