Bibliotheek van de Academie van Franeker

De aanbreng der vijf deelen

III-d Recht en Omgeving

Afleveringen I Franekeradeel 1511 en II Franekeradeel 1514.

In het begin der 16de eeuw zijn in Friesland de Registers van den aanbreng tot stand gekomen: voor iedere grietenij officiële lijsten van aangiften van de naar de huurwaarde geheven grondbelasting, vermeldende de namen der landgebruikers en der landheeren, de grootte der verhuurde landerijen en de huursommen.

De Vijf Deelen = Menaldumadeel, Franekeradeel, Barradeel, Baarderadeel en Hennaarderadeel.

Plaats van uitgave:
Assen
Uitgever:
Van Gorcum
Jaar van uitgave:
1942
Aantal pagina's:
78
Taal:
Nederlands