Bibliotheek van de Academie van Franeker

Byldfoarming en identiteit yn it letmidsieuske Fryslân

VI-a Fryske Akademy

It Beaken. Jiergong 72, 2010, nûmer 3/4, side 157-174.

Beeldvorming en identiteit in het laatmiddeleeuwse Friesland.

Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2010
Aantal pagina's:
312
Taal:
Fries