Bibliotheek van de Academie van Franeker

Bibel, dat is de hiele Hillige Skrift, bifetsjende al de Kanonike boeken fen it Alde en Nije Testamint

II-a Bijbels

Ut de oarspronklike talen oerset yn ‘e Fryske tael.

By gelegenheid fen it ├║tkommen fen de Bibel yn Fryske oersetting is dit eksimplaar de Tsjerkeried fen de Ned. Herf. Gemeinte to Frjentsjer oanbean fen de Kriten Frjentsjer fen it Selskip for Fryske Tael en Skriftekennisse en fen it Kristelik Frysk Selskip.

Frjentsjer, Oktober 1943.

Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Nederlandsch Bijbelgenootschap
Jaar van uitgave:
1943
Aantal pagina's:
1153
Taal:
Nederlands