Bibliotheek van de Academie van Franeker

Aspekten fan Fryske literatuer

VI-a Fryske Akademy

It Beaken. Jiergong 80, 2018, nûmer 3/4, side 202-221.

Frisian(s) in Oxford Libraries.

Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2018
Aantal pagina's:
284
Taal:
Fries