Bibliotheek van de Academie van Franeker

Anna Maria van Schuurman

VI-b Franeker

Libbensskets fan Anna Maria van Schurman, berne to Keulen 5 novimber 1607 forstoarn to Wiuwert 14 maeije 1678, troch Dieuwke Winsemius. Fryske oersetting: A. Holkema.

Anna Maria van Schurman: in bisûndere frou. Dy’t yn Frjentsjer har stúdzje bigoun en dêr kontakten lei, dy’t liede soene ta in great tal freonskippen en briefwikselingen. Dy’t yn Utert forneamd en achtenearre wie en dy’t yn Wiuwert de neifolging fan Kristus yn praktyk brocht. Dy’t gjin wearde hechte oan it oardiel fan minsken, mar har fol bitrouwen oerjoech oan de genede fan God.

Plaats van uitgave:
Franeker
Uitgever:
Uitgeverij T. Wever B.V.
Jaar van uitgave:
1978
Aantal pagina's:
68 (p. 11-12 en 29-30 ontbreken)
Taal:
Fries
ISBN:
9061352711