Bibliotheek van de Academie van Franeker

Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid

VI-d Fryslân

Utjûn troch P.L.G. van der Meer, J.A. Mol en P. Nieuwland. Nammen, nammen en nochris nammen. Dat is wat dit boek de histoarikus en de genealooch te bieden hat. It befettet in folslein oersjoch fan de grutte en wearde fan it lânbesit fan de eartiidske kleasters. Fierder de universiteit fan Frjentsjer dy’t út de kleasteropkomsten betelle waard.

Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1993
Aantal pagina's:
395
Taal:
Fries
ISBN:
9061717639