Bibliotheek van de Academie van Franeker

Fryske nammekunde I, II en III

VI-d Fryslân
  • Diel I : Foar- en Skaeinammen (Ynilieding yn de Fryske Anthroponymy : de foarnamme is in persoansnamme, de tuskennamme is de genityf-foarm fan de heitenamme, de efternamme (de ‘fan’) is de skaeinamme of de famyljenamme).
  • Diel II : Haedstikken út de Fryske toponomy (Fryske Toponymy : wetter- lân- en plaknammen).
  • Diel III : Register op I en II
Plaats van uitgave:
Drachten
Uitgever:
Laverman
Jaar van uitgave:
1952
Taal:
Fries
ISBN:
9061714184