Omgevingswet 5 – Bijeenkomst 8 april 2019

Op 8 april 2019 was de eerste officiële onderzoeksbijeenkomst een feit. In de Botniastins vond een ontmoeting plaats tussen de initiatiefnemers van de pilot Omgevingswet Noordwest Friesland, het onderzoeksteam van de Rijksuniversiteit Groningen en de vrijwilligers van de Academie van Franeker. In de zeer vruchtbare bijeenkomst hebben de initiatiefnemers de geschiedenis en de inhoud van de pilot toegelicht waarna is ingegaan op de onderzoeksplannen en de eerste stappen van het monitoringsonderzoek.

De pilot houdt in dat de overheden in Noordwest Fryslân – gemeente Waadhoeke en Harlingen, Provincie Fryslân en het Wetterskip – voor een beperkt aantal projecten doen alsof de Omgevingswet al van toepassing is. Hierdoor worden de innovatieve principes die vastgelegd zijn in de Omgevingswet, zoals het ‘ja, mits principe’ in plaats van het ‘nee, tenzij principe’ en de burgerparticipatie alvast op afgebakende schaal worden toegepast voor daadwerkelijke projecten.

Op verzoek van de ondernemers van de CCNWF en gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzorgt de Academie de wetenschappelijke monitoring van de pilot ‘Noordwest Friesland ontregelt’. Deze monitoring zal uitgevoerd worden door de Academie van Franeker met wetenschappelijk onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en Campus Fryslân. Het onderzoek loopt van 1 april 2019 tot 1 april 2021.

Vragen, suggesties en verzoeken ten aanzien van dit project zijn van harte welkom op info@academiefraneker.nl

Omgevingswet 4 – Bericht van financiering 4 april 2019

Vlak na het éénjarige bestaan van de Academie van Franeker heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend gemaakt €70.000 toe te kennen voor wetenschappelijk onderzoek over de Omgevingswet. Het betreft een subsidie voor het monitoren van de Pilot Omgevingswet Noordwest Friesland. Deze unieke pilot is gestart op initiatief van bedrijvenvereniging Commerciële Club Noordwest Friesland en officieel bekrachtigd in maart 2018 door de gemeente Waadhoeke, de provincie Fryslân, het Wetterskip en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Mr Annalies Outhuijse, bestuurslid van de Academie en werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen: “We zijn heel blij met dit eerste onderzoeksgeld en zien het als een belangrijke erkenning dat juist een ministerie ons deze opdracht beeft verleend. De invoering van de Omgevingswet staat reeds lang op de agenda en veel gemeenten zijn bezig met de papieren voorbereiding, maar het is prachtig om te zien dat de gemeente Waadhoeke en de andere partijen het lef tonen om aan de slag te gaan en de nieuwe werkwijzen toe te passen en wij daar een klein onderdeel van kunnen zijn.”

De pilot houdt in dat de overheden in Noordwest Fryslân voor een beperkt aantal projecten doen alsof de Omgevingswet al van toepassing is. Hierdoor worden de innovatieve principes die vastgelegd zijn in de Omgevingswet, zoals het ‘ja, mits principe’ in plaats van het ‘nee, tenzij principe’ en de burgerparticipatie alvast op afgebakende schaal toegepast voor daadwerkelijke projecten.

Op verzoek van de ondernemers van de CCNWF en gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzorgt de Academie de wetenschappelijke monitoring van de pilot ‘Noordwest Friesland ontregelt’. Het onderzoek zal worden verricht door Prof.dr. H.B. Winter, Prof.mr.dr. K.J. de Graaf en mr.dr. H.D. Tolsma vanuit Rijksuniversiteit Groningen en mr. A. Outhuijse van Rijksuniversiteit Groningen en Academie van Franeker. Prof.dr. C.F. van den Berg van Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen en dr. Harry Daemen, vrijwilliger bij de Academie van Franeker en voorheen werkzaam bij vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam, vervullen bij het onderzoek een adviserende rol.

Het onderzoek loopt van 1 april 2019 tot 1 april 2021.

Vragen, suggesties en verzoeken ten aanzien van dit project zijn van harte welkom op info@academiefraneker.nl

Omgevingswet 3 – Delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op bezoek

Op 13 februari had de Academie van Franeker bezoek van een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van de Pilot Omgevingswet. Na een presentatie van de verschillende projecten binnen de pilot op de ochtend, is er een bezoek gebracht aan de gemeente Waadhoeke om daar te spreken met de verschillende betrokkenen binnen de pilot over hun eerste ervaringen met deze nieuwe werkwijze. Op verzoek van de ondernemers van de Commerciële Club Noordwest Friesland verzorgt de Academie de wetenschappelijke monitoring van de pilot ‘Noordwest Friesland ontregelt’.

De pilot houdt in dat de overheden in Noordwest Fryslân – gemeente Waadhoeke en Harlingen, Provincie Fryslân en het Wetterskip – voor een beperkt aantal projecten doen alsof de Omgevingswet al van toepassing is. Hierdoor worden de innovatieve principes die vastgelegd zijn in de Omgevingswet, zoals het ‘ja, mits principe’ in plaats van het ‘nee, tenzij principe’ en de burgerparticipatie alvast op afgebakende schaal worden toegepast voor daadwerkelijke projecten.

Vragen, suggesties en verzoeken ten aanzien van dit project zijn van harte welkom op info@academiefraneker.nl

Verzilting 2 – Expertmeeting Verzilting

Geen wetenschappelijk onderzoek zonder een onderzoeksprogramma. We hebben een aantal wetenschappers en praktijkmensen uit heel Nederland gevraagd om met ons mee te denken over zo’n programma. Ze zeiden allemaal ‘ja’.

Op 21 september 2018 kwamen vijf hoogleraren en vier andere betrokkenen (Salt Farm Texel, LTO-Noord, Wetterskip Fryslân en Academie van Franeker) in de Botniastins bijeen. Ze presenteerden kort de resultaten van hun onderzoeken rond verzilting aan elkaar. Daarna ontstond een levendig gesprek met als resultaat….

 

Omgevingswet 2 – De pilot in volle gang

De pilot Omgevingswet is in volle gang. Na de start van de pilot zijn er reeds vele en zeer uiteenlopende projecten ingediend: nieuwe vormen van landbouw, energietransitie in dorpen, het wederom bevaarbaar maken van historische vaarten en het ontwikkelen van een terreinen met tiny houses. Allemaal projecten die zeer waardevol zijn, maar momenteel tegen huidige wet- en regelgeving aanlopen. Ook het toetsingsproces en uitvoering verkrijgen momenteel een invulling. Na de verkrijging van de financiering, zal de monitoring ook spoedig van start gaan.

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie ontvangen over dit project? Neem dan contact met ons op via het contactformulier onder contact.

Verzilting 1 – Excursie met studenten naar Salt Farm Texel

Met studenten van Texas A&M University, te gast bij de Campus Fryslân van de RUG, ging de Academie op 31 mei 2018 op excursie naar Texel. Op de Salt Farm Texel wordt al jaren door Marc van Reijsselberghe en zijn team gepionierd in onderzoek naar zouttolerantie van landbouwgewassen. Dat heeft inmiddels geleid tot hoopgevende resultaten die zowel in Nederland als op andere plekken in de wereld worden getest en zelfs al concreet toegepast. Voor de Academie is de Salt Farm een zeer waardevolle partner. Van Reijsselberghe is ondernemer en heeft een praktische insteek: ‘Als het werkt, dan heb ik er wat aan.’ De Academie zet als wetenschappelijk instituut in op het beantwoorden van de meer fundamentele vraag: ‘Waarom werkt het eigenlijk?’ Het mag duidelijk zijn dat we daarbij zeer geïnteresseerd zijn in de kennis die op Texel is vergaard en zoeken naar mogelijkheden om tot duurzame vormen van samenwerking te komen.

Op de foto’s legt onderzoeksleider Dr Arjen de Vos aan de studenten uit wat er op de Salt Farm allemaal aan onderzoek wordt gedaan.

https://www.saltfarmtexel.com

Omgevingswet 1 – Speech Act en minisymposium pilotproject “Noordwest Friesland ontregelt” Copy

Na goedkeuring van de pilot-aanvraag door het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd op 23 maart 2018 door de commerciële club van Noordwest Friesland een minisymposium georganiseerd waarbij ook een speech act werd uitgesproken. Dit geschiedde in het Academiegebouw van de Academie van Franeker: de Botniastins. Hierbij was ruim 50 leden publiek aanwezig van diverse betrokkene organisaties zoals het ministerie, de provincie, het waterschap, beide gemeenten en ondernemers.

 

Het programma was als volgt:

14:00-14:10 Welkom door Eduard van Zuijlen, bestuursvoorzitter Stichting Academie van Franeker

14:10-14:20 Presentatie Friese Aanpak Omgevingswet door Provincie Fryslân

14:20-14:30 Toelichting pilot door Frans Nieuwhof en Govert Geldof

14:30-14:40 Voorbeeld project van de heren Jukema door Roelien Kuiper

14:40-15:00 Ondertekening intentieverklaring met (inter)actie jeugdraden Waadhoeke en Harlingen

15.00-1530 Reflectie ondertekenaars via interview door Roelof Lousma

15:30-15:40 Wetenschappelijke reflectie prof. dr. Caspar van den Berg, bestuurskundige Campus Fryslân Rijksuniversiteit Groningen

15:40-16:00 Afsluiting en borrel

 

 

Zie hier voor meer informatie over deze dag.