Kursus: Toppers út de Fryske literatuer – Tin iis

  • 09 maart 2023
  • 20:00 oere
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Toppers út de Fryske literatuer

Kom yn ’e kunde mei it wurk fan fjouwer ferneamde Fryske skriuwers en harren priiswinnende romans.

Yn in rige fan fjouwer jûnen komme yn dizze kursus Fryske skriuwers op it aljemint, dy’t der útkypje mei romans dy’t noch altiten tige de muoite wurdich binne om te lêzen, oer nei te tinken en oer te praten. It domein Letter & Geest fan de Academie van Franeker fersoarget de kursus yn de Botniastins oan de Breedeplaats yn Frjentsjer.

De Gysbert Japicxpriis is de grutste priis dy’t yn Fryslân takend wurdt foar oarspronklik Frysk literêr wurk. Ut de lange list fan priiswinners hat Rolf Bremmer, yn oerlis mei Babs Gezelle Meerburg, soarge foar in oansprekkende seleksje fan boeken en saakkundige ynlieders.

De kolleezjes wurde as searje oanbean. Belangstellenden dy’t harren hjirfoar ynskriuwe krije in tsûchskrift nei ôfrin.

Kursus: Toppers út de Fryske literatuer


Tin iis
(1981) fan Tiny Mulder

Faaks ien fan de meast wurdearre boeken út de nei-oarlochske Fryske literatuer. It soe ta de jongereinliteratuer rekkene wurde kinne, mar it boek dat oer in jong famke yn oarlochstiid giet, sprekt ek folwoeksenen tige oan.

Ynlieder: Akke Gerlsma, dosint NHL Stenden; jongereinliteratuer is ien fan har spesjalismen.